Je zvolena metoda měření úbytku napětí na odporu při napájení konstantním proudem. Zdroj proudu je realizovaný pomocí LM334. Napětí měříme modulem HX711. Pomocí pár součástek získáme jednoduchý, levný (asi 100 Kč) a přesný převodník pro Pt100.

Schéma zapojení měření teploty pomocí PT100

Zdroj konstantního proudu vychází ze zapojení v datasheetu. Tam nalezneme vše potřebné pro případnou úpravu zapojení. Při hodnotách R1,R2 teče proud 168 µA. Zdroj proudu je napájený 5V.

U modulu HX711 jsou použity vstupy A a B. Napájení E+,E- není použito. Výstup je propojený se vstupy A0 a A1 modulu Arduino. Kanál B slouží pro měření proudu. Můžeme tak sledovat teplotní a časovou závislost zdroje proudu. Případný rozdíl mezi hodnotou uloženou při nastavení převodníku a hodnotou aktuální lze využít pro posun rozsahu. Kanál A používá zesílení 64 a měří úbytek napětí na Pt100. Tato hodnota je v programu převedena na ohmy a následně na teplotu. Na kanálu A při zesílení 64 lze měřit do 370 °C (238Ω * 168 µA = 0,0399mV).

K nastavení a testování slouží jednoduchý program. Nastavení pro rozsah 0 - 211°C provedeme pomocí odporu 100 Ω a 180 Ω(přesnost 0,1%). Při 100Ω zapíšeme konstanty proud a spodni. Při 180Ω konstantu horni. Hodnota privod je trvalý rozdíl mezi měřením Pt100 a senzorem DS18B20(při nastavení privod = 0).

Potřebná knihovna HX711 je ke stažení zde, návod pro její importování zde.

#include "HX711.h"
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Nokia5110.h>

// nastavení čísla vstupního pinu
const int pinCidlaDS = 2;

// vytvoření instance oneWireDS z knihovny OneWire
OneWire oneWireDS(pinCidlaDS);
// vytvoření instance senzoryDS z knihovny DallasTemperature
DallasTemperature senzoryDS(&oneWireDS);

HX711 scale;

#define Ka 0.0039083
#define Kb -5.775E-07
#define proud 1679.5   //hodnota vst. B pri nastaveni  
#define spodni 3346.0   //hodnota vst. A pri 100 Ohmech
#define horni 6016.0   //hodnota vst. A pri 180 Ohmech
#define privod 0.4    //kompenzace privodu


// nastavení propojovacích pinů
#define RST 10
#define CE 9
#define DC 8
#define DIN 7
#define CLK 6

// inicializace LCD displeje z knihovny
LCDnokia5110 lcd(RST, CE, DC, DIN, CLK);

String zapis = "";
char tisk[10];
float spodni_a;
float horni_a;


void setup() {
 
 // zahájení komunikace s displejem
 lcd.LcdInitialise();
 // vymazání obsahu displeje
 lcd.LcdClear();
 // nastavení velikosti mezery mezi písmeny,
 // lze nastavit na 0, 1 či 2 body
 lcd.CharSpace = 1;

 lcd.GotoXY(20,0);
 lcd.LcdString("start");

 senzoryDS.begin();
 // parameter "gain" is ommited; the default value 128 is used by the library
 // HX711.DOUT	- pin #A1
 // HX711.PD_SCK	- pin #A0
 scale.begin(A1, A0,32);
 delay(2000);
 //zahrati systemu
 float z = scale.read_average(20);
 scale.set_gain(64);
 z = scale.read_average(20);
  
}void loop() {
   
//***** teplota DS18B20 *********************************************
 
 senzoryDS.requestTemperatures();
 float teplota_DS = senzoryDS.getTempCByIndex(0);
 
//***** cteni proudu ************************************************
 scale.set_gain(32);
 float proud_a = scale.read_average(3)/1000.0;
 
 //omezeni na 1 des. misto o hodnote 0 nebo 0.5
 int prumer = int(proud_a);
 float zbytek = proud_a - float(prumer);
 if (zbytek < 0.5){
   proud_a = float(prumer);
 }
 else {
   proud_a = float(prumer) + 0.5;
 }
  
 float podil = proud_a / proud;
 
 //***** cteni odporu ***********************************************
 scale.set_gain(64);
 //uprava zacatku rozsahu podle zmeny proudu
 spodni_a = spodni * podil;
 //uprava konce rozsahu podle zmeny proudu
 horni_a = horni * podil;
 
 //omezeni des. míst
 prumer = int(scale.read_average(3)/1000.0);
 float x =float(prumer);
 
 //prepocet na odpor 100 - 180 ohmu
 float odpor = (x - spodni_a) * (180.0 - 100.0) / (horni_a - spodni_a) + 100.0 ;
 //prepocet na teplotu 0 - 211 st.
 float teplota = (( sqrt(Kb * odpor - 100.0 * Kb + 25.0 * pow(Ka,2)) - 5.0 * Ka) / (10.0 * Kb)) - privod;

 //***** zapis hodnot *************************************************
 //mereni proudu vstup B
 lcd.GotoXY(20,0);
 zapis = String(proud_a,DEC);
 zapis.toCharArray(tisk, 8);
 lcd.LcdString(tisk);
 
 //mereni Pt100 vstup A
 lcd.GotoXY(20,1);
 zapis = String(x,DEC);
 zapis.toCharArray(tisk, 8);
 lcd.LcdString(tisk);
 
 //prepocet na odpor
 lcd.GotoXY(20,2);
 zapis = String(odpor,DEC);
 zapis.toCharArray(tisk, 8);
 lcd.LcdString(tisk);
 
 //prepocet na teplotu
 lcd.GotoXY(20,3);
 zapis = String(teplota,DEC);
 zapis.toCharArray(tisk, 8);
 lcd.LcdString(tisk);
 
 //teplota DS18B20
 lcd.GotoXY(20,4);
 zapis = String(teplota_DS,DEC);
 zapis.toCharArray(tisk, 8);
 lcd.LcdString(tisk);

 delay(5000);
 
}

Seznam použitých komponent:

http://dratek.cz/arduino/974-arduino-uno-r3-atmega328p-1424115860.html

http://dratek.cz/arduino/998-arduino-ad-prevodnik-24-bit-2-kanaly-hx711-1427807780.html

FB tw

Další podobné články