Zdravím, chtěl jsem se s Vámi podělit o svůj kód. Vím, že tento modul je celkem starý a moc se už nepoužívá, přesto se s ním asi začátečníci jako já potkají. Mě například přišel v krabičce se spoustou ostatního. Teprve se učím, ale podařilo se zprovoznit MH-Real TIME Clock module 2 a spolu s 16x2 LDC displejem si udělat hodiny.

LCD hodiny s RTC a využitím času kompilace

Oříšek pro mne byl ale počáteční nastavení času do modulu – samozřejmě je to jednoduché to tam napsat ručně. Ale protože programátor je v zásadě velmi líný tvor a lenost je matka pokroku, napsal jsem takovou rutinu, která uloží do modulu automaticky čas při kompilaci a nahrání do modulu (procedura se jmenuje AutoSetBuildTime). Má to nějaké omezení, například pokud nebudete u PC a vyndáte baterku, nahraje se automaticky čas při poslední kompilaci.

// ** Modified by MaaRty ** 
// ** To set the build time into RTC module automatically - **
// ** - is necessary to unplug the battery or CVV before compiling **
//
// Ukazka pouziti DS1302-knihovny k udelani hodin -
// - pomoci DS1302 a 16x2 LCD displaye s pouzitim I2C prevodniku.
// Show how to use the DS1302l ibrary to get clock working -
// - on the 16x2 LCD display with I2C 
//
// DS1302: CLK pin  -> Arduino UNO Digital 2
//     DAT pin  -> Arduino UNO Digital 3
//     RST pin  -> Arduino UNO Digital 4
//     VCC pin  -> Arduino UNO 5V POWER
//     GND pin  -> Arduino UNO GND
// LCD16x2 I2C:  
//     GND    -> Arduino UNO GND 
//     VCC    -> Arduino UNO 5V POWER
//     SDA    -> Arduino UNO SDA
//     SLC    -> Arduino UNO SLC

#include <Wire.h>     
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DS1302RTC.h>
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>
#include <string.h>

// Init the DS1302
// Set pins: RST, DAT, CLK
DS1302RTC RTC(4, 3, 2);

// Optional connection for RTC module
//#define DS1302_GND_PIN 33
//#define DS1302_VCC_PIN 35

// Init the LCD
//  initialize the library with the numbers of the interface pins
// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

void setup()
{
 lcd.init(); //inicializace lcd // initialize the lcd
 lcd.backlight(); // rozsviceni // open the backlight 
 
 // Hodiny bezi nebo ne? pokud ne nastavi cas // Clock runing? If not set time.
 // RTC.haltRTC(true); // true - nebezi, false bezi (casovac) // true - running
 if(RTC.haltRTC()){
  lcd.print("Clock stopped!");
   //Aktualizace datumu a casu manualne //manual set time and date
    //setTime(22, 29, 00, 02, 03, 2019);
    //setTime(hour,minute,second,day,month,year);
    //RTC.set(now());
        
   //AKTUALIZACE CASU AUTOMATICKY NA BULID TIME // ------
   // Automatically sets the time when the code is compiled // 
   AutoSetBuildTime();
   RTC.haltRTC(false);
 }
 else
  lcd.print("Clock working.");
  
 delay(500);
 
 lcd.setCursor(0,1);
 if (RTC.writeEN())
  lcd.print("Write allowed.");
 else
  lcd.print("Write protected.");

 delay ( 2000 );
 
 // Setup time library 
 lcd.clear();
 lcd.print("RTC Sync");
 setSyncProvider(RTC.get);     // the function to get the time from the RTC
 
 if(timeStatus() == timeSet)
  lcd.print(" Ok!");
 else
  lcd.print(" FAIL!");
 
 delay ( 2000 );
 
 lcd.clear();
}

void loop()
{
 static int sday = 0; // Saved day number for change check

 // Display time centered on the upper line
 lcd.setCursor(3, 0);
 print2digits(hour());
 lcd.print(" ");
 print2digits(minute());
 lcd.print(" ");
 print2digits(second());
 
 // Update in 00:00:00 hour only
 if(sday != day()) {
  // Display abbreviated Day-of-Week in the lower left corner
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(dayShortStr(weekday()));

  // Display date in the lower right corner
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print(" ");
  print2digits(day());
  lcd.print("/");
  print2digits(month());
  lcd.print("/");
  lcd.print(year());
 }
 // Warning!
 if(timeStatus() != timeSet) {
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(F("RTC ERROR: SYNC!"));
 }

 // Save day number
 sday = day();

 // Wait small time before repeating :)
 delay (100);
}

//AKTUALIZACE CASU AUTOMATICKY NA BULID TIME // ------
   // Automatically sets the time when the code is compiled // 
void AutoSetBuildTime() 
{
char input[] =__TIME__ " " __DATE__; //Input
String H,M,S,D,N,Y; // Output
const char del[] = " :,"; //Delimiters 
char *token; 
int i=0;
char *array[6]; // Number of variables to save
int Hi,Mi,Si,Di,Ni,Yi;

  token = strtok(input, del);
  while( token != NULL ) //splitted
  {
   array[i++] = token;
   token = strtok(NULL, del);
  }
  H = array[0];
   Hi = H.toInt();
  M = array[1];
   Mi = M.toInt();
  S = array[2];
   Si = S.toInt();
  D = array[4];
   Di = D.toInt();
  N = array[3]; // prevod mesicu na cisla :) // month to number  
   if    (N == "Jan")
   Ni = 1;
   else if ( N == "Feb")
   Ni = 2 ;
   else if ( N == "Mar")
   Ni = 3 ;
   else if ( N == "Apr") 
   Ni = 4 ;
   else if ( N == "May")
   Ni = 5 ;
   else if ( N == "Jun")
   Ni = 6 ;
   else if ( N == "Jul")
   Ni = 7 ;
   else if ( N == "Aug")
   Ni = 8 ;
   else if ( N == "Sep")
   Ni = 9 ;
   else if ( N == "Oct")
   Ni = 10 ;
   else if ( N == "Nov")
   Ni = 11 ;
   else if ( N = "Dec")
   Ni = 12 ;
  Y = array[5];
   Yi = Y.toInt();
 setTime(Hi,Mi,Si,Di,Ni,Yi);
 RTC.set(now());
}
//------------------------------------------------- 

//Prints alway two digits to display (00)
void print2digits(int number) {
 if (number >= 0 && number < 10) {
  lcd.write('0');
 }
 lcd.print(number);
}

Takže to shrnu. Kód je kompletní rozchození hodin RTC modulu DS1302 na 16x2 LCD display s I2C sběrnicí a automatickým nahráním aktuálního času z PC při kompilaci (musí být prvně odpojen zdroj pro nové nastavení času). Kód je popsán podrobně v poznámkách.

FB tw

Další podobné články