Automatické řízení bazénu pomocí Arduino vzniklo postupem času, kdy jsem začínal pouze s automatickým dávkováním chloru (chlornan sodný) pomocí programovatelného relé z Číny.

Nedávno jsem narazil na „výukovou“ sadu Arduino a řekl si, že by tam šel automatizovat celý bazén. Tak jsem si na zkoušku objednal pár komponent a začal zkoušet.

Plán byl takový:

1/ Automatický provoz -  měl by mít za úkol ranní a večerní filtrování bazénu, přičemž přitom přidá požadovanou dávku chloru. Mimo tyto časové úseky bude hlídat teplotu bazénu a solárního ohřevu a dle podmínek bude ohřívat vodu v bazénu.

2/ Ruční provoz – po zmáčknutí tlačítka, přeruší automatický provoz a zapne pouze čerpadlo filtru. Tato funkce je zejména pro čištění bazénu, nebo pro promíchání přidaných chemikálií.

3/ Ruční dávka chloru – tato funkce je pro přidání chloru mimo automatický režim a je využívána víceméně po čištění bazénu, kdy se dopouští nová voda a je nutné vyrovnat hladinu chloru

4/ vypnutí – toto tlačítko vypne veškeré běžící funkce do doby, než se některá opět ručně spustí.

Vedlejší funkce:

Na LCD displeji se bude zobrazovat aktuální čas, teplota vody bazénu, aktuální zapnutá funkce a teplota solárního panelu (pouze při automatu).

Automatické řízení bazénu

Použité vybavení:

1/ Arduino NANO
2/ DS3231
3/ LCD 16x2 s I2C
4/ relé modul se 4 relé (stačily by tři)
5/ motorový kulový ventil 1“
6/ teplotní dvě teplotní čidla DS18B20
7/ peristaltické čerpadlo
8/ nezbytné součástky jako jsou 4 tlačítka, 4 LED, 5 rezistorů

Celé zapojení je velmi jednoduché. Tlačítka jsou pomocí funkce pinMode nastaveny jako INPUT_PULLUP na pinech 9,10,11,12,. Výstupy jsou pak na pinech A0-A3 a 8 (power LED). Obě tepelné čidla sdílí přes rezistor pin číslo 2. A nakonec LCD a RCT sdílí piny A4 a A5 (SCL,SDA). Na výstupech A0-A3 je zapojen relé modul a zároveň stavové LED, které dle aktuální činnosti svítí nebo nesvítí. Ty pak spínají hlavní filtrační čerpadlo, čerpadlo chloru a otevírají nebo zavírají ventil solárního ohřevu.

Schéma zapojení Automatického řízení bazénu

Rezistory k LED jsou 330Ω, k teplotním čidlům je pak rezistor 4k7Ω. LCD 1602 a RTC (DS3231) jsou připojeny pomocí SLC a SDA pinů (LCD na schématu nemá I2C řadič).

Program:

#include "Wire.h"
#include <OneWire.h>
OneWire oneWire(2);

// ----------- Display ------------
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
// ----------- Display end ------------


// -------- Nastavení čidel -------------
#include <DallasTemperature.h>
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress BAZEN = { 0x28, 0xFF, 0x99, 0x70, 0x01, 0x17, 0x03, 0x6F };
DeviceAddress PANEL = { 0x28, 0xFF, 0xF1, 0x88, 0x01, 0x17, 0x03, 0x2D };
// -------- Nastavení čidel konec-------------

// ------- Nastavení vstupů a výstupů--------
int releFiltr = A0; // hlavní čerpadlo
int releChlor = A1; // čerpadlo chloru
int releVentil = A2; // ventil ohřevu
int ledOn = A3; // Zelená (dvoubarevná LED)
int ledOff = 8; // červená (dvoubarevná LED)

int buttonOn = 12; // zapnutí automatu
int buttonOff = 11; // vypnutí všeho
int buttonFiltr = 10; // zapnutí filtrace
int buttonChlor = 9; // Dávka chloru

// nastavení proměnných pro teplotu a funkce
float Tbazen;
float Tpanel;
boolean filtraceAuto, cisteni, chlor;

// nastavení časování
long previousMillis = 0;
long previousMillisTemp = 0;
long previousMillisTempP = 0;
long interval = 1000; // čas snímání teploty (ms)
long previousButton = 0;
long intervalButton = 50; // čas omezení prokliku tlačítka

// ------------ Nastavení hodin ------------
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
byte decToBcd(byte val){
 return( (val/10*16) + (val%10) );
}
byte bcdToDec(byte val){
 return( (val/16*10) + (val%16) );
}
// ------------ Nastavení hodin konec------------

void setup(){
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);

 // -------- nastavení pinů ------------
 pinMode(releFiltr, OUTPUT); 
 pinMode(releChlor, OUTPUT); 
 pinMode(releVentil, OUTPUT);
 pinMode(ledOn, OUTPUT);
 pinMode(ledOff, OUTPUT);

 pinMode(buttonOn, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(buttonOff, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(buttonFiltr, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(buttonChlor, INPUT_PULLUP);
 
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Automat. bazen");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Dušan Vala");
 delay(2000);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("        ");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Vypnuto");
 digitalWrite(ledOff, HIGH);
  
 // ---------- POUZE PRO NASTAVENÍ ČASU! ---------------------
 // sekundy, minuty, hodiny, den v týdnu (1- neděle), datum, měsíc, rok
 //setDS3231time(0,8,19,7,16,12,17);
 // ---------- POUZE PRO NASTAVENÍ ČASU! KONEC ---------------

 
//nastavení rozlišení snímání čidel (9 - 0,5°C 10 - 0,25°C..)
sensors.begin();
sensors.setResolution(9);

}
// ---------- POUZE PRO NASTAVENÍ ČASU! ---------------------
/*void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
dayOfMonth, byte month, byte year){
 // sets time and date data to DS3231
 Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
 Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
 Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
 Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
 Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
 Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
 Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
 Wire.write(decToBcd(month)); // set month
 Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
 Wire.endTransmission();
}*/

void readDS3231time(byte *second, byte *minute, byte *hour){
 Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
 Wire.write(0);
 Wire.endTransmission();
 Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
 *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
 *minute = bcdToDec(Wire.read());
 *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
}
void displayTime(){
 // ------- Hodiny ---------
 byte second, minute, hour;
 readDS3231time(&second, &minute, &hour); 
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(hour, DEC);
 lcd.print(":");
 if (minute<10){
  lcd.print("0");
 }
 lcd.print(minute, DEC);
 lcd.print(":");
 if (second<10){
 lcd.print("0");
 }
 lcd.print(second, DEC); 
 //--------- Hodiny konec ---------- 
}

//-------------------- LOOP --------------
void loop(){
 // ------------- ZAPNUTÍ AUTOMATIKY --------
 if (digitalRead(buttonOn) == LOW) {
   unsigned long currentMillis = millis();
    if(currentMillis - previousButton > intervalButton) {
       previousButton = currentMillis; 
       sensors.requestTemperatures();
       off();
       digitalWrite(ledOn, HIGH);
       digitalWrite(ledOff, LOW);
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("        ");
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("Automat");
       filtraceAuto = true;
    }
 }
 
 // ----------- POUZE FILTRACE / ČÍŠTĚNÍ ------------
 if (digitalRead(buttonFiltr) == LOW) {
   unsigned long currentMillis = millis(); 
    if(currentMillis - previousButton > intervalButton) {
       previousButton = currentMillis; 
       sensors.requestTemperatures();  
       off();
       digitalWrite(ledOn, HIGH);
       digitalWrite(ledOff, LOW);
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("        ");
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("Cisteni/Filtrace");
       cisteni = true;
    }
  }
 
  // -------- DÁVKOVÁNÍ CHLORU --------
  if (digitalRead(buttonChlor) == LOW) {
    unsigned long currentMillis = millis();
     if(currentMillis - previousButton > intervalButton) {
        previousButton = currentMillis; 
        sensors.requestTemperatures();   
        off();
        digitalWrite(ledOn, HIGH);
        digitalWrite(ledOff, LOW);
        digitalWrite(releChlor, HIGH);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Davka chloru");
        chlor = true;
    }
  }

// ------------- VYPNUTO -----------
  if (digitalRead(buttonOff) == LOW) {
    unsigned long currentMillis = millis(); 
     if(currentMillis - previousButton > intervalButton) {
        previousButton = currentMillis; 
        sensors.requestTemperatures();
        off();
     }
  }
 
 filtraceChlor(); // načtení funkce denního programu
 filtrace(); // funkce pro filtraci nebo čištění
 displayTime(); // zobrazení hodin
 bazenTemp(); // zobrazení teploty bazénu
  if(filtraceAuto) { // pokud je aktivní automatický režim,
    panelTemp(); // je zobrazena teplota soláního panelu
  }
}
//-------------------- LOOP END ----------------

// ---------- VYPNUTÍ VŠECH FUNKCÍ --------------
void off(){
   digitalWrite(releFiltr, LOW);
   digitalWrite(releChlor, LOW);
   digitalWrite(releVentil, LOW);
   digitalWrite(ledOn, LOW);
   digitalWrite(ledOff, HIGH);
   cisteni = false;
   filtraceAuto = false;
   chlor = false;
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("        ");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("Vypnuto");
}

// zapnutí pouze filtrace nebo dávky chloru
void filtrace(){
 if(cisteni || (chlor)){
   digitalWrite(releFiltr, HIGH); //zapni čerpadlo
   digitalWrite(releVentil, LOW); //a vypni ventil pokud by byl otevřený
   if(chlor) {
     byte sec, minuty, hod;
     readDS3231time(&sec, &minuty, &hod);
     if((sec >= 5 & (sec < 45))) {
    digitalWrite(releChlor, HIGH);
     } else {
       if(sec == 59) {
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Automat");
        digitalWrite(releFiltr, LOW);
        filtraceAuto = true;
        chlor = false;
       }
       digitalWrite(releChlor, LOW);
     }
   }
 } else {
  if(!filtraceAuto){
  digitalWrite(releFiltr, LOW);
  }
 }
}

/* ------------ AUTOMATICKÁ FILTRACE ----------
 * Ráno a večer zapne filtraci a nadávkuje chlor
 * Mimo časovou filtraci zapíná denní program ohřevu bazénu
 */
void filtraceChlor(){
 byte sec, minuty, hod;
 readDS3231time(&sec, &minuty, &hod);
 if(filtraceAuto & (!cisteni & (!chlor))) {

 // --------------- VEČER / RÁNO------------
  if((hod >= 21 & (hod < 22) || (hod >= 5 & (hod < 6)))) { // filtrace pojede mezi 21-22hod večer a mezi 5-6hod ráno
   digitalWrite(releFiltr, HIGH); //zapni čerpadlo    
   if((minuty == 0) & (sec >=5) & (sec <=45)) { // u každé filtrace bude přidán chlor po dobu 40s
     digitalWrite(releChlor, HIGH);   
    } else {
      digitalWrite(releChlor, LOW);
      }
   
   } else {
    teplota(); // mimo daný čas zapne denní režim ohřevu bazénu
  }
 }
}

// ------------- DENNÍ PROGRAM OHŘEVU -------------
void teplota(){ 
 unsigned long currentMillis = millis();
 
 if(currentMillis - previousMillis > interval) {
   previousMillis = currentMillis; 
   sensors.requestTemperatures();
   Tbazen = sensors.getTempC(BAZEN); //teplota bazenu
   Tpanel = sensors.getTempC(PANEL); //teplota panelu
   float hystereze = 2; //rozdíl teplot pro zapnutí a vypnutí

   if(Tbazen == -127 || (Tpanel == -127)){ // pokud není čidlo připojeno hlásí teplotu -127
       lcd.setCursor(9, 0);
       lcd.print("Chyba cidla!");
       } else {
          if(Tbazen <= 24) {//pokud je teplota bazénu menší
           if((Tpanel - 28) > hystereze) { //a teplota panelu větší
              digitalWrite(releFiltr, HIGH); // zapni čerpadlo
              digitalWrite(releVentil, HIGH); // a uzavři ventil
           } else {
            if((28 - Tpanel) > hystereze) { // pokud teplota panelu klesne
             digitalWrite(releFiltr, LOW); // vypni čerpadlo
            }
           }
       
         } else {
          digitalWrite(releFiltr, LOW); // vypni čerpadlo
          digitalWrite(releVentil, LOW); // otevři ventil
         }
        }
 }
}

// ---------- TEPLOTA BAZÉNU ----------- 
void bazenTemp(){
 unsigned long currentMillis = millis();
 if(currentMillis - previousMillisTemp > interval) {
     previousMillisTemp = currentMillis; 
     //načtení teploty z čidla
     sensors.requestTemperatures();
     Tbazen = sensors.getTempC(BAZEN);
     if(Tbazen == -127){
       lcd.setCursor(9, 0);
       lcd.print("Error");
     } else {
        lcd.setCursor(9, 0);
        lcd.print(Tbazen);
        lcd.print((char)223);
        lcd.print("C");
      }
 }
}

// ---------- TEPLOTA SOLÁRNÍHO PANELU ----------- 
void panelTemp(){
 unsigned long currentMillis = millis();
 if(currentMillis - previousMillisTempP > interval) {
     previousMillisTempP = currentMillis; 
     //načtení teploty z čidla
     sensors.requestTemperatures();
     Tpanel = sensors.getTempC(PANEL);
     if(Tpanel == -127){
       lcd.setCursor(9, 1);
       lcd.print("Error");
     } else {
        lcd.setCursor(9, 1);
        lcd.print(Tpanel);
        lcd.print((char)223);
        lcd.print("C");
      }
 }
}

Systém krom dávkování chloru je myslím celkem jednoduchý a jasný. Ta dávka chloru mimo program chce ještě doladit. Takhle vím, že ji mám spustit mezi nultou a pátou sekundou aby prošla celá. Zatím nevím jak líp to udělat. Jsem naprostý začátečník a tohle je můj naprosto první program co jsem zkoušel. Určitě by tam šlo udělat něco líp nebo jinak, ale pro mé potřeby to zatím stačí a myslím, že tím nepohrdne ani někdo další kdo nad něčím podobným přemýšlí. :)

Další vývoj projektu je aktualizován na webu https://github.com/Rellik12/BazenBot

FB tw

Další podobné články